Publikováno Napsat komentář

THE GREAT „I AM“

by CHARLES ROBEY
(TRUSSVILLE AL-USA)

The most important text in all the Bible for understanding the meaning of the name Yahweh God is (Exodus 3:13–15).
In this all important passage of scripture, God gave Moses three distinct answers to his question, „:What is Your name and what shall I say to them“ ? First, God says, „I AM WHO I AM „(verse 14). Second, God says, „I AM has sent me to you“ (verse 14). And thirdly, God says, „Yahweh, has sent me to you, this is my name forever“ (verse 15).
Here, in this brief scripture, we have the inner meaning of „God“. „Já jsem ten, který je- zdůrazňuje Boží dynamickou a aktivní sebeexistenci a Boží věčné atributy (atribut je vlastnost, která je vlastní subjektu a podle níž se subjekt odlišuje nebo identifikuje) Bůh „Já jsem“ je:
– Jednoduchost- Význam. Bůh je nesložený, komplexní, nedělitelný (Jan 4,24)
-Jednota- Význam. Bůh je jeden (Dt 6,4)
-Konečnost- Význam: Bez zániku a konečnosti ( 1 Kr 8,27) (Sk 17,24)
-Věčnost- Význam. Svobodný od časové posloupnosti (Gn 21,33) (Ž 90,2)
-Jedinečnost- Význam. Bůh je neměnný a neproměnný. (Jk 1,17)
-Všudypřítomnost- Význam. Bůh je všude (Ž 139,7-12)
-Suverenita- Význam. Bůh je svrchovaný vládce. (Efezským 1,8)
-Všudypřítomnost- Význam. Bůh zná všechny skutečné i možné věci. (Matouš 11,21)
-Všemohoucnost – Význam. Veškerá moc. (Zjevení 19,16)
-Spravedlnost- Význam. Mravní spravedlnost, „bez ohledu na osoby“. (Sk 17,31)
-Láska- Význam. Bůh usilující o nejvyšší dobro projevující jeho vlastní vůli. (Ef 2,4-5)
-Pravda- Význam. Souhlas a soulad se vším, co představuje sám Bůh. (Jan 14,6)
-Svoboda – význam. Nezávislost na jeho stvoření. (Izajáš 40,13-14)
-Svoboda – význam. Spravedlivý. (1 Jan 1,5)
(Výše uvedené odkazy převzaty z Ryrie Study Bible)
Od prvního verše Bible vidíme pluralitu Stvořitele světa (Genesis 1,1), která naznačuje plnou úplnost Boží moci a majestátu a umožňuje trojjedinost Božství neboli „Já jsem“.
V (Genesis 1,26) vidíme onu pluralitu trojice Tedy i zde vidíme Boží božství „Já Jsem“.
V (Genesis 2,4) vidíme větu „v den, kdy Pán Bůh učinil nebe a zemi“. Pán Bůh se zde pravděpodobně vyslovuje “ Jahve“. ve spojení se slovesem znamenajícím „být“, stejně jako v (2 Moj 3,14), Já jsem, který jsem, vnitřní význam „Jahve“.
I v Novém zákoně najdeme biblický důkaz, že Ježíš Kristus byl ve skutečnosti Bůh v lidském těle (Flp 2,6), a to od samého počátku (Jan 1,1). Vidíte, že Ježíš byl jedinečný v tom, že byl Bohem od věčnosti, a přesto se stal člověkem v těle (Jan 1,14), aby vykoupil hříšné lidstvo, od vrozeného hříchu z „rajské zahrady“ (Genesis 3,1-7) . A tento Boží člověk, Ježíš, bude existovat navždy ve svém vzkříšeném těle (Sk 1,11) (Zj 5,6)
Sám Ježíš použil stejnou větu „JÁ JSEM“, když sedmkrát prohlásil, že je Bohem v těle. JSEM chléb života (Jan 6,35.41.48.51); JSEM světlo světa (Jan 8,12); JSEM brána ovcí (Jan 10,7.9); JSEM dobrý pastýř (Jan 10,11.14); JSEM vzkříšení a život (Jan 11,25); JSEM cesta, pravda a život (Jan 14,6); a JSEM pravý vinný kmen (Jan 15,1.5).
Proč se tedy „Já jsem“, Bůh-člověk, stal člověkem a přebýval mezi námi. Jednoduše řečeno, musel trpět a zemřít, aby zaplatil za vrozený hřích lidstva v „rajské zahradě“ (Římanům 5,12).
Co tedy znamená „Já jsem“ a kdo je „Já“? „Bůh se označuje jako JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Zjevení jeho božského jména deklaruje jeho charakter a vlastnosti a posiluje, že nejde o to, kdo je Mojžíš. Ne kdo jsme my, ale kdo je s námi a kdo nás povede. Toto jméno “ JÁ JSEM“ pro Boha souvisí s hebrejským slovesem, které znamená „být“, a naznačuje tak absolutní existenci Boha. Hebrejština je zde také zdrojem anglického „Yahweh“, „Jehovah“ nebo „LORD“ (Hospodin)“. (New Spirit Filled Life Bible)
Vidíte, že Bůh byl, je a přijde. Ve své svaté Trojici „Otec“, „Syn“ a „Duch svatý“ (1 Jan 5,7) byl, je a vždy bude „Já jsem“.
A v Ježíši Kristu máme my, kteří jsme se narodili z Boha (1 Jan 5,4), nevýslovnou výsadu poznat a mít osobní vztah s Bohem Jahvem skrze jeho Syna Ježíše Krista (Filipským 1,21) .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *