Publicerad den Lämna en kommentar

Effekter av atrazin i akvatiska ekosystem

En del av alla herbicider som appliceras på skogar, åkermark, vägkanter och trädgårdar försvinner oundvikligen till vattendrag, antingen direkt genom avrinning eller indirekt genom att de läcker ut genom grundvattnet till vattendrag och sjöar. När herbiciderna väl finns i vattenmiljön kan de orsaka stress i vattensamhällena och radikalt förändra samhällsstrukturen. Atrazin är en av de mest effektiva och billiga herbiciderna i världen och används därför oftare än någon annan herbicid. Atrazin upptäcks ofta i vatten och är känt för att påverka reproduktionen hos vattenlevande flora och fauna, vilket i sin tur påverkar samhällsstrukturen som helhet. I detta dokument presenteras en sammanfattning av de rapporterade direkta och indirekta effekterna av atrazin på vattenlevande organismer och samhällsstrukturen. Informationen kan användas för att utveckla förbättrade riktlinjer för hantering och lagstiftning. Slutsatsen är att ett enda universellt maximalt gränsvärde för atrazinanvändning i avrinningsområden, som många tillsynsmyndigheter föreslår, inte ger ett tillräckligt skydd för vattenmiljön. I stället förespråkas att flexibla gränser för användning av atrazin utvecklas i linje med den potentiella risken för förorening av yt- och grundvatten och vattenmiljöns sårbarhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *